تجهیزات داشبورد

تجهیزات داشبورد پشت آمپز (صفحه نمایش) عمومی به گزارش تارک خودرو: پشت آمپر هر خودرویی می بایستی رابطی ایده آل بین راننده و خودرو باشد و اطلاعات پارامترهای مختلف را به درستی منتقل نماید. اطلاعات مزبوط به چهار دسته عمده ...