اجزاء مدار سرمایش

اجزاء مدار سرمایش

اجزاء مدار سرمایش   سیال مبرد به گزارش تارک خودرو: مبردها ترکیبات طبیعی نمی باشند. آنها از روش های سنتتیک ساخته می شوند و خاصیت ویژه ای دارند که می توانند حرارت زیادی را جذب کنند. در سال ۱۹۹۴ یک نظریه برای اولین بار قوت گرفت که انباشت کلر ناشی از انتشار CFC (کلر و …