برنامه ریزی و برنامه ریزی مجدد

برنامه ریزی و برنامه ریزی مجدد به گزارش تارک خودرو: مدارهای الکترونیکی توسط کنترل یوینت ها هدایت می شوند. براساس اطلاعات دریافتی، کنترل یونیت فرمان های لازم را برای سایر قسمت ها ارسال می کند. منطق و نحوه ی عملکرد کنترل ...