سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)

سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)

سیستم هشدار دهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک) سیستم هشداردهنده در زمان حرکت به عقب (کمک پارک)   مقدمه به گزارش تارک خودرو: بیشتر برخوردها هنگام پارک خودرو به دلیل زیر می باشد: عدم تشخیص صحیح فاصله موانع با خودرو راننده موانع را نمی بیند. به این دلیل، خودروهای رنو مجهز به سیستم …