سقف متحرک خودرو

سقف متحرک خودرو

سقف متحرک خودرو سقف متحرک خودرو   اطلاعات عمومی به گزارش تار ک خودرو: این سقف از دو قسمت تشکیل شده است. سقف (۱) شیشه عقب (۲) هنگامی که خودرو بصورت بدون سقف می باشد، قسمت های ۱ و ۲ داخل صندوق عقب قرار می گیرند. برای این منظور، درب صندوق عقب (۳) به دو …