حافظه وضعیت صندلی راننده

حافظه وضعیت صندلی راننده   اطلاعات عمومی حافظه صندلی راننده شامل موارد زیر است: صندلی راننده آینه های جانبی   برای ذخیره و بازخوانی اطلاعات از دکمه نصب شده روی صندلی راننده استفاده می گردد. برای ذخیره سازی اطلاعات، باید دکمه را حداقل ۲ ثانیه فشرده نگه داشت که در این حالت یک صدای بیب …