مدار استارت

مدار استارت

مدار استارت مقدمه تعمیرگاه تارک خودرو: مدار استارت در واقع از دو مدار جدا تشکیل شده است: مدار تغذیه سیم پیچ استارت که باتری را مستقیما به استارت وصل می کند. مدار کنترل اتوماتیک استارت که محل قرارگیری آن برحسب نوع خودرو متفاوت است. ولتاژ تغذیه استارت در بعضی از خودروها، یک فیوز با آمپر …