سقف متحرک خودرو

سقف متحرک خودرو   اطلاعات عمومی این سقف از دو قسمت تشکیل شده است. سقف (1) شیشه عقب (2) هنگامی که خودرو بصورت بدون سقف می باشد، قسمت های 1 و 2 داخل صندوق عقب قرار می گیرند. برای این منظور، درب صندوق عقب (3) به دو صورت باز می شود.   هنگام جمع شدن …